21 شهریور، روز ملی سینما
تاریخ ایجاد خبر : 1402/4/6
ساعت ایجاد خبر : 8:20
شماره خبر : 3319